BUY 2 GET 1 FREE | FINE JAPAN

BUY 2 GET 1 FREE selected | FINE JAPAN products
  • Add 3 products to your cart
  • Go to cart and click check out
  • Discount (1 Free Item) will be taken off at checkout

Promotion cannot be combined with other promo code. Customer cannot add a promo code at check out. 

_____________________________________________________

MUA 2 TẶNG 1 CÁC SẢN PHẨM FINE JAPAN

Thêm 3 sản phẩm vào giỏ hàng của bạn
Đi đến giỏ hàng và nhấp vào thanh toán ( check out)
1 sản phẩm sẽ được tự động tính giá miễn phí (FREE) khi thanh toán

Khuyến mãi không thể áp dụng chung với các promotion khác. Quý khách lưu ý không bỏ thêm promo code tại check out.